تعداد بازدید: 2846

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 2 آبان 1396-15:39

پارلمان شهری بابل در آزمونی بزرگ

مدتی است افرادی فضای سنگین سوداگری های قبیله ای و محلی را در شهرستان بابل بیش از پیش احساس می کنند که بر سر مدیریت و پیشرفت شهر سایه افکنده است. فضایی که به گفته آنان شاید با سکوت یا حمایت برخی افراد بانفوذ و مقامات در سطوح کشوری و محلی برخوردار است.

 


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، مهدی زمانی، روزنامه نگار: اعلام برنامه نامزدهای مدیریت اجرایی شهر بابل در ساختمان شورا به مرحله پایانی رسیده است. با یادآوری تلاش های دشوار شورایان در این روزها، به نظر می رسد هرچه به پایان این نشست ها نزدیک تر شدیم، گفتگوهای دقیق تری به میان آمد و زمینه های ریز و عملیاتی طرح ها و امکان سنجی آنها ارائه شد .

1-روشن است که پاکدستی و نجابت در رفتار و منش مدیران و در اینجا شهردار ، مهم است. البته سابقه کاری و مستندات اداری گواهی بر این ویژگی خواهد بود. اما در کنار آن شجاعت و جسارت اجرای درست کار که در نهایت منافع همه شهروندان دیده شود نیز مهم است، نه افراد خاص که معمولاً فقط به ثروت و قدرت خود و گروه خود می اندیشند و عمل می کنند. آمار شکایت از شهرداری ها در سطح کشور که بیشترین شکایت ها از دستگاههای عمومی است، گویای این امر است .

2- اعضای پارلمان شهر این نکته را در نظر دارند که طرح ها و برنامه های پیشنهادی برای توسعه شهری، از چه پشتوانه و بن مایه نظری و تجربی و تایید کارشناسان دانش آموخته، در پیوند با طرح ها به ویژه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

به زبان دیگر کدام پیش فرض ها و تجربه های علمی اجرای آن برنامه ها را توجیه پذیر می کند و تا چه اندازه از اتاق فکر مستقل و تخصصی سود برده که اجرای آنها را تایید و سودمند بدانند. بدین گونه می توان امیدوار بود که مسائل زیست محیطی مانند آب های روان سطحی معابر شهر و پس آب، و شرایط ویژه جمعیتی و اقتصادی و چالش های ویژه حاشیه شهر بابل در عملیات و خدمات عمرانی به خوبی درنظر گرفته شود. نیز بیشتر طرح های بزرگ و مفید برای مناطق خاص و برخوردار تر از امکانات شهری ، نباشد.

همچنین اطمینان یابند برنامه های توسعه کیفی شهر فدای اقدام برای رشد کمی و فیزیکی افسار گسیخته آهن و سیمان و دیوار، در سطح عمودی و افقی فضای کالبدی شهر نخواهد شد. اقداماتی که در بسیاری از شهرها و نیز بابل فضای استاندارد شهری و زندگی سالم شهروندان را نادیده گرفته است. رشدی ناهمگون که کاریکاتوری از عمران و پیشرفت شهری، پدیده آورده است. یک نمونه آن: جریمه بده، اضافه بساز است.

به گفته درست یکی از نامزدان محترم سکان شهرداری «شهر نمی توان و نباید با عوارض جریمه های ساختمانی اداره کرد». این یعنی مردم همچنان بیشتر از نور و آسمان و هوا و گیاه و... محروم شوند و همه گونه آلودگی و ترافیک افزایش یابد. گویا جدیداً شورا صدور مجوز ساخت دو طبقه بیشتر از گذشته را در دستور کار دارد و برخی نامزدان گسترش زیادتر حریم شهر را در نظر دارند.

3-مدتی است افرادی فضای سنگین سوداگری های قبیله ای و محلی را در شهرستان بیش از پیش احساس می کنند که بر سر مدیریت و پیشرفت شهر سایه افکنده است. فضایی که به گفته آنان شاید با سکوت یا حمایت برخی افراد بانفوذ و مقامات در سطوح کشوری و محلی برخوردار است. دست اندرکاران این شرایط، گاهی با به کارگیری افراد پایین دست و واسطه های که به عنوان گروه فشار عمل کرده، در پی آن هستند تا با روش های که گاه تهدید گونه به نظر می رسد افراد دلسوز و با تجربه را که از استقلال رای و شناخت بالای برخوردارند، از ابراز نظر بی طرفانه مسائل دور کنند. در این راه از گرایش های سیاسی شهروندان هم در جهت اجرای اهداف خود سود می برند.

شهردار به عنوان مدیر اجرای خدمات شهری، با همه این شرایط و واقعیت ها باید بتواند با به کارگیری تجربه پیشین خود در اداره امور شهری ، خدمات شایسته ای در جهت توسعه متوازن، آسایش و نشاط و نیز منافع همه شهروندان و ساکنان پیگیری و عملیاتی کند.

این توفیق با کمک و همیاری چند سویه شورا و شهرداری و دستگاههای اجرایی و همه کنشگران اجتماعی و سازمان های مردم نهاد ، به دست می آید. شفافیت و پاسخ گویی در همه نهادهای مسئول با اعتماد سازی عمومی بر این همیاری و مشارکت جمعی می افزاید و زیست سالم شهری را رقم خواهد زد.


  • دوشنبه 8 آبان 1396-8:17

    شهردار منتخب بابل با رای ضعیف انتخاب شد از 9 رای فقط 5 رای کسب کرد و از چهار رای باقیمانده سه رای به یک نامزد دیگر و یک رای سفید داشت که دکتر سیف الرضا شهابی داده بود .


    ©2013 APG.ir