تعداد بازدید: 2051

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 6 مرداد 1383-0:0

هواى ابرى موجب نگراني شاليکاران مازندران شده است

ابرهايي که از دو هفته قبل اسمان مازندران را پوشانده اند، موجب نگراني برنجکاران از ازدياد آفات شده است .


هواى نسبتا خنک اين روزها اگر چه در فصل گرما، صفايي خاص دارد، اما اين خنگي و رطوبت زمينه رشد برخي افات ، بويژه " کرم ساقه خوار" برنج در اراضي زير کشت ارقام پرمحصول و شيوع بيمارى بلاست در طارم محلي شده است . شمارى ازبرنجکاران بابل به ايرنا گفتند : اگر هواى ابرى ادامه داشته باشد ناچارند مجددا مزارع را عليه کرم ساقه خوار سمپاشي کنند. به گفته آنان سم پاشيعليه افت " بلاست " ( سفيدک برگ برنج ) انجام شده است ولي اگر هوا آفتابي نشود بايد دوباره سم پاشي صورت گيرد. بگفته برنجکاران بيشتر اين آفات براى ارقام پر محصول است ، زيرا رقم هاى محلي در حال خوشه بستن هستند. بعضي از کشاورزان که مبارزه بيولوژيک رادرمزارع انجام داده اند ميگويند : ديگر اين روش بيتاثير است و بايد از سموم استفاده کنند. برنجکاران همچنين با ابراز نگراني از خوابيدن خوشه هاى برنج طارم محلي بر اثر باران هاىاخير گفتند : اگر بارندگي ادامه يابد خوشه هاى برنج ميپوسد. مدير جهاد کشاورزى شهرستان بابل در اين خصوص گفت : برنج کاران نگران رشد مجدد کرم ساقه خوار در ارقام پرمحصول نباشند. مهندس "عزيزالله شهيدى فر" افزود : بدليل گذشت مرحله تخم ريزى کرم ساقه خوار وتبديل آن از"شطيره " به پروانه ، خطر کرم ساقه خوار در ارقام پرمحصول رفع شده است . وى ضمن تاييد نگراني شاليکاران ازآفت زدگي مزارع به علت ابرى بودن هوا گفت : شرايط جوى و رطوبت بالا در دو هفته اخير موجب شيوع بيمارى "بلاست " در ارقام زودرس شده است . وى افزود : انواع سموم به خصوص "بيم " و" بلاست " به اندازه کافي در دسترس کشاورزان قرار دارد. وى ( ورس ) خوابيدن ارقام محلي زودرس را از ديگر نگرانيهاى شاليکاران ذکر کرد. استان مازندران داراى۲۴۰ هزار هکتاراراضي شاليزارى است . هواى مازندران امروز براى شانزدهمين روز متوالي ابرى است . به گزارش هواشناسي استان مازندران تا۲۴ ساعته آينده نيز هواى استان ابرى و نيمه ابرى خواهد بود. در سالهاى گذشته تلاش محققان کشاورزى براى توليد ارقامي متناسب با شرايط جوى مازندران منجر به توليد ارقام پرمحصول که در مقابل بارندگي و رطوبت ، مقاومت بيشترى دارند شده است . محققان کشاورزى در تلاش هستند تا ارقام مقاوم ترىبا کيفيت ارقام محلي توليد و در اختيار کشاورزان قرار دارد. اينگونه تحقيقات که زمان بر است نيازمند حمايت هاى بيشتر مالي از سوى دولت است . برخيکارشناشان کشاورزى معتقدند در صورت توجه بيشتر به امر تحقيقات محلي و توليد ارقام مرغوب ، مقاوم و پرمحصول، استانهاى شمالي کشور قادر هستند که تمام برنج مورد نياز کشور را تامين کنند.


    ©2013 APG.ir