تعداد بازدید: 5902

توصیه به دیگران 1

جمعه 24 خرداد 1387-0:0

يک بانوي نويسنده :شاهنامه كتابي مردانه نيست

 فريده يوسفي -نويسنده و ناشر مازندراني -گفت:متاسفانه برداشت برخي از زنان در مورد " فمنيست" اشتباه است.


اين بانوي نويسنده و پژوهشگر گفت: زنان در حيطه پژوهش و سايرامور فرهنگي نقش به سزايي دارند و جايگاه آنان بايد توسط مسوولان فرهنگي در نظرگرفته شود. 


وي افزود: فعاليت بانوان در امور فرهنگي نسبت به پيش از انقلاب فزوني يافته و بايد امكان فعاليت هرچه بيشتر آنان فراهم شود.


نويسنده كتاب "جايگاه سياسي، اجتماعي زنان در شاهنامه" به irna گفت: متاسفانه برداشت برخي از زنان در مورد " فمنيست" اشتباه بوده و موجب شد تا جايگاه آنان مخدوش شود.


وي كه مديريت انتشارات شلفين را نيز در ساري به عهده دارد با تاكيد براينكه نگاه جامعه در مورد زنان در مواردي بايد متحول شود ، بررسي جايگاه اين قشر را در طول تاريخ يك ضرورت فرهنگي دانست و افزود: اين امر به خود باوري جامعه زنان كمك مي كند.


يوسفي زيرابي تصريح كرد تاثير موازي و هم سوي تكاملي زن و مرد به عنوان اشرف مخلوقات بركسي پوشيده نيست وپژوهش در مورد بانوان و جست وجوي هويت آنان درتاريخ و افت خيز ارزش هاي آنان در مراحل گوناگون به قصد تقابل ارزشي زنان و مردان نيست.


وي گفت: شاهنامه به يمن جلوه گاه پهلواني و رزم آوري هاي قهرمانان خود براي برخي از افراد كتاب مردانه معرفي شده است و شخصيت هاي ماندگار آن مرداني هستند كه زندگي و مرگ شان نماد آزادي، آزادگي، سربلندي و افتخار است در حالي كه نبايد نقش زنان بزرگ و برجسته اي را كه با خردمندي و درايت خويش نقش اساسي در سرنوشت خود داشتند و در دگرگوني اجتماعي و سياسي موثر بودند، ناديده گرفت.


وي كه كتاب "جايگاه سياسي، اجتماعي زنان در شاهنامه را به منظور خود باوري بانوان تاليف كرده است، افزود: "منيژه"،"رودابه"،"تهمينه، فرانك"، "پوران دخت"،شيرين"،و بسياري ديگر هركدام در شاهنامه نمادي از قدرت، شجاعت، وفاداري،استقامت است كه متاسفانه كمتر به آنان پرداخته شده است.


وي گفت: گرچه فردوسي زنان را با واژه هاي اغراق آميز معرفي نكرده، اما نقش آنان را در ايجاد كانون هاي قدرت و استمرار آن به خوبي بيان كرده است.


"زن در هزاره هاي پيش از تاريخ"،"زنان شاهنامه"،"ازدواج در شاهنامه"، "انواع ازدواج در شاهنامه"، "فرانك زمينه ساز قيام كاوه"،"شهرناز و ارنواز"،"سين دخت بانوي زيرك شاهنامه"،"رودابه مادر رستم"،"تهمينه ميراث دار اندوه دو پهلوان"، "سودابه زن بد كنش شاهنامه" وغيره از عناوين اين كتاب است.


در بخشي از اين كتاب آمده:تلاش براي آگاهي از هويت زن، به عنوان انساني كه در ساختار حيات اجتماعي،فرهنگي، اقتصادي و سياسي بشر در تاريخ و گستره پيش از آن تاثيري ارزنده دارد،نه در تبيين شخصيت نيمي از پيكره انساني جامعه است، كه در ايجاد توان مندي هاي زن در رويارويي با جهان امروز تاثيري مطلوب دارد.©2013 APG.ir